O nasZarządzanie nieruchomościamiPrzetargiOferty pracyKontaktPolityka Prywatności
erbud
nieruchomości i budownictwo
Zarządzanie nieruchomościami


        Zapewniamy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Kierujemy się przy tym zasadą ochrony interesów zleceniodawcy, na rzecz którego wykonujemy czynności zarządzania nieruchomością. Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest każdorazowo zgodnie z życzeniem zleceniodawcy i spisany zostaje w umowie o zarząd lub administrację nieruchomością. Gwarantujemy rzetelne podejście do wszystkich problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomością, w tym racjonalne zarządzanie funduszami, zapewniające minimalizację kosztów utrzymania oraz fachową obsługę każdego właściciela, pozostawienie ostatecznych i istotnych decyzji w rękach właścicieli.

Oferta cenowa naszej firmy jest zróżnicowana w zależności od następujących czynników:
   1. powierzchni użytkowej nieruchomości
   2. ilości lokali ich wielkości i funkcji
   3. powierzchni terenu przynależącego do nieruchomości
   4. wielkości i stopnia trudności konserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych
   5. ilości rozliczanych mediów (zimna i ciepła woda, c.o. , gaz)
   6. zakresu zleconych czynności zarządzania
   7. zaangażowania i współpracy właścicieli
         W praktyce stosowane wynagrodzenie ustalane jest w wysokości od 0,40 - 0,70 zł/m2 p.u. lokali miesięcznie.

Oto przykładowy pakiet jaki oferujemy w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną:
   1. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej:
     - dopełnienie czynności w sprawie nadania Wspólnocie numeru NIP i REGON,
     - reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,
     - reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
   2. Obsługa prawna:
      - opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
      - opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
      - reprezentacja Wspólnoty przed sądami, organami administracynymi i egzekucyjnymi. 
  3. Obsługa bankowo-księgowa:
      - otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
      - dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
      - prowadzenie księgowości wspólnoty,
      - pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli,
      - pobieranie i windykacja pożytków,
      - przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej,
      - sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnot.
  4. Obsługa administracyjna:
      - prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali,
      - zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, energii                            elektrycznej, gazu, firmami wywożącymi śmiecie i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
      - zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku,
      - dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
      - przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
      - wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy                          społecznej i innych,
      - wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów.
  5. Obsługa techniczna nieruchomości:
      - prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa                            budowlanego,
      - dokonywanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie                             (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),
      - zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
      - kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
      - przygotowywanie planów remontowych,
      - nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje, odbiór tych prac,
      - wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
      - zapewnienie nadzoru technicznego.
6. W przypadku nowo pobudowanej nieruchomości przejęcie od dewelopera: 
      - przejęcie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
      - sprawdzenie stanu faktycznego nieruchomości i zgodności wykonania z projektami,
      - egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w okresie rękojmi,
      - sprawdzenie wykonania nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
      - egzekwowanie od wykonawcy przekazania brakującej dokumentacji.

     Przedstawiony powyżej pakiet usług jest pakietem podstawowym. Za te czynności pobieramy standardową stawkę stanowiącą nasze wynagrodzenie. Zakres usług i wysokość naszego wynagrodzenia zależą od indywidualnych potrzeb i preferencji Wspólnoty Mieszkaniowej.

      Ostateczna forma, zakres przedmiotowy, harmonogram działań oraz standardy naszych usług zostaną określone po zapoznaniu się ze szczegółowymi potrzebami mieszkańców.

      W celu przedstawienia kompleksowej oferty oraz prezentacji i poznania oczekiwań Wspólnoty prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu spotkania
 
  
Zapytanie ofertowe na zarządzanie
Imię Osoby kontaktowej
Nazwisko Osoby kontaktowej
E-mail
Miejscowość
Adres nieruchomości
Powierzchnia użytkowa budynku (m2)
Ilość lokali
Centralne ogrzewanie (tak/nie)
Centralna ciepła woda (tak/nie)
Uwagi, dodatkowe informacje: 
   
   
   

  


O nas|Zarządzanie nieruchomościami|Przetargi|Oferty pracy|Kontakt|Polityka Prywatności